Podmínky použití a obchodní podmínky

Provozovatelem služeb pod doménou psychickaimunita.psyx.cz je PhDr. Michaela Peterková – Psychologické služby, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ: 74584022, e-mail: info/zavinac/psyx.cz (dále jen Provozovatel).

Tyto podmínky užití se vztahují na uživatele kurzů na webových stránkách www.psychickaimunita.psyx.cz (dále jen Kupující)

Vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Předmětem kupní smlouvy je:

  1. Kniha v elektronické podobě 10 tajemství psychické imunity (dále jen Produkt).
  2. Bonusové produkty, které budou poskytnuty v souladu s podmínkami uvedenými při jejich objednávání.

Ke správné funkci Produktu je nutné mít počítač s internetovým připojením. Produkt je poskytován v běžných formátech .pdf, .mp3, popř. .zip.

Produkt je určen pro zdravé jedince nad 18 let věku, pro osoby mladší a/nebo se zdravotními či psychickými obtížemi nejsou vhodné. Účelem Produktu je prohloubení sebepoznání a zdokonalení vlastní osobnosti. Produkt nenahrazuje psychologickou, psychiatrickou ani jakoukoli jinou lékařskou pomoc.

Provozovatel se zavazuje připravit Produkt podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kupující bere na vědomí, že to, zda a jak aplikuje poznatky nebo doporučení z Produktu, je výhradně na jeho zodpovědnost.

Provozovatel zašle Kupujícímu Produkt na jím zadaný e-mail. Kupující zajistí, aby e-maily z domény psyx.cz nebyly blokovány spam filtrem a aby jeho e-mailová stránka uměla přijímat přílohy do velikosti 10 MB.

Provozovatel neručí za služby třetích stran – poskytovatele hostingu, správce serveru ani poskytovatele internetového připojení.

Provozovatel neručí Kupujícímu za případné škody, které Kupujícímu vzniknou odnětím nebo neposkytnutím Produktu.

Produkt je určen pro jediného Kupujícího. Kupující nesmí Produkt dále prodávat ani poskytovat bezúplatně třetím stranám bez písemné dohody s Provozovatelem. Porušením tohoto zákazu vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to do 30 dní od výzvy Provozovatele.

Veškeré nelegálně šířené a sdílené přístupy či materiály je Provozovatel oprávněn zablokovat a/nebo žádat jejich neprodlené odstranění z dotčeného webu. Tím není dotčeno právo Provozovatele na úhradu škody a smluvní pokuty Kupujícím.

Objednávka   

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a Kupujícímu a Provozovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Provozovatel se zavazuje zprostředkovat Kupujícímu dodat objednanou službu a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží a služeb.

Cena zboží a služeb

V souhrnu objednávky najdete zřetelně uvedené ceny za objednané zboží a služby.

Pokud Kupující v objednávce vyplnil údaje pro vystavení faktury, obdrží fakturu po úspěšném zpracování platby Provozovatelem. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Možnosti plateb:

  1. a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
  2. b) Bankovním převodem

Platby kartou zajišťuje platební brána GoPay.

Odstoupení od smlouvy

Provozovatel má právo kdykoli od smlouvy odstoupit; v tom případě vrátí Kupujícímu veškeré plnění, které od něho na základě této smlouvy obdržel.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže Provozovatel nesplní ani po upozornění některou ze svých povinností.

Nad rámec běžných povinností poskytuje Prodávající Kupujícímu garanci, že nebude-li Kupující s Produktem spokojen a dá o tom Prodávajícímu do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy písemně na e-mail info/zavináč/psyx.cz vědět s tím, že oznámí identifikaci Produktu, nebo variabilní symbol platby, nebo číslo faktury či pošle její kopii, Prodávající vrátí Kupujícímu částku zaplacenou za Produkt, a to převodem na účet vedený v České Republice nebo na Slovensku, do 20 pracovních dnů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou u fyzického zboží externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Podpora

V případě jakýchkoli potíží s Produktem kontaktuje Kupující Provozovatele bez zbytečného odkladu. Provozovatel přitom nenese odpovědnost za nefunkčnost nacházející se mimo jeho vliv (výpadek připojení k internetu, nedostupnost webového serveru, špatně zadané číslo platební karty apod.).
Provozovatel vyvíjí přiměřenou snahu, aby webové stránky a Produkt byly ve všech ohledech funkční. Kupující nicméně bere na vědomí, že jde o stále se vyvíjející softwarové řešení, u něhož není možné zcela vyloučit přítomnost určitých nedokonalostí. Na jejich odstraňování Provozovatel s Účastníkem ochotně spolupracuje.

V případě potíží zašle Kupující zprávu obsahující název Produktu, jeho identifikátor nebo variabilní symbol nebo číslo faktury a popis problému na e-mailovou adresu: zdenek/zavináč/psyx.cz.

Pro účel bezproblémové komunikace Kupujícího s Provozovatelem Kupující zajistí, aby e-maily od Provozovatele nebyly filtrovány jako spam či jinak omezovány.

Kupující musí vhodným způsobem ověřit, zda jeho zpráva k Provozovateli dorazila. Provozovatel se zavazuje vyřešit problém Kupujícího do 10 pracovních dnů. V případě porušení povinností Provozovatele ve věci dodání a reklamace Produktu se Kupující může obrátit s žádostí o zprostředkování mimosoudního jednání na sdružení dTest (dtest.cz) a uplatnit stížnost u dohlížejícího orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Závěrečná ustanovení

Všechna práva k textovým, obrazovým a audiovizuálním informacím vyhrazena. Není dovoleno jakékoli kopírování, šíření ani ukládání na datové nosiče, není-li výslovně uvedeno jinak nebo bez písemného souhlasu Provozovatele.

Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Tyto podmínky jsou platné od 1.11.2014, poslední revize 11.02.2016.